ข่าวเศรษฐกิจ

สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลไทย ปี 2560

NEW (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 68% จากมีรายได้พิเศษจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้รับชำระคืน จำนวน 17.464 ล้านบาท

RJH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 50% จาก
1.รายได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เพิ่มขึ้น 13 % เทียบกับปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนคนไข้ และ ค่ารักษาพยาบาลต่อรายที่สูงขึ้น
2.รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มขึ้น 21% เทียบกับปี 2559 มีสาเหตุจาก การเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตน และ การเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาที่ประกันสังคมจ่ายให้แก่โรงพยาบาล
3.ภาษีลดลงจาก การเอาขาดทุนสะสม 5 ปี มาหักภาษีลง

VIBHA (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 28% จาก
1.มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจานวน 162.69 ล้านบาท จากบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเฉพาะบริษัทเพิ่มขึ้น 4.79% เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 2.57%
2.มีการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี ต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม เทียบกับรายได้จากการรักษาพยาบาลรวมเพิ่มขึ้นเพียง 0.86%

LPH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 24% จาก
1.รายได้จากการรักษาพยาบาล เพิ่มขึ้น 6 %
2.รายได้จากเงินลงทุนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 22%
3.มีกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่มีไว้ให้เช่าบางส่วน จำนวน 48.78 ล้านบาท

BCH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 22% จาก รายได้รวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 751.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 ซึ่งแบ่งเป็น รายได้จากผู้ป่วยเงินสดเพิ่มขึ้น 333.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 รายได้จากกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น 415.0 ล้านบาท

BDMS (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 22% มีกำไรพิเศษ จาก การขายหุ้น โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (BH) จำนวน 25.2 ล้านหุ้น ที่ราคา 179 บาท/หุ้น BDMS รับรู้กำไรสุทธิหลังภาษี จำนวน 2,195 ล้านบาท

SVH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 18% จาก รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งจาก คนไข้นอก และ คนไข้ในอัตราร้อยละ 10 และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ และ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

RAM (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 17% จาก การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนใน บริษัท สินแพทย์ จำกัด และ บริษัท รพ. วิภาราม  จำกัด ซึ่งเติบโตจาก ปี 2559 ถึง 54%

CMR (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 14% จาก รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 7.84% เกิดจากการเพิ่มค่ารักษาพยาบาล และ มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จากทั้งผู้ป่วยทั่วไป และ ผู้ป่วยประกันสังคม

NTV (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 12% จาก จำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้่น ทำให้ รายได้รวมเติบโต 4 % และ มีการควบคุมต้นทุนที่ดีทำให้ ค่าใช้จ่ายรวม เติบโต เพียง 2%

EKH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 11% จาก รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จากจำนวนครั้ง ของ ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน ที่เข้ารับบริการ การตรวจสุขภาพ นอกสถานที่  และ รายได้อื่นเพิ่มขึ้น มาจากดอกเบี้ยรับเป็นหลัก

BH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 9% จาก มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 18,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศร้อยละ 2.3 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ มีการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี และ ไม่เน้นการขยายโรงพยาบาล จึงทำให้ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 10,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5

KDH (YoY) – ขาดทุนลดลง 9% จาก มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเติบโตขึ้น 10% จากจำนวนผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการรักษาโรคเฉพาะทาง

TNH (YoY) – กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 3% จาก การเติบโตของผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

CHG (YoY) – กำไรสุทธิ ไม่เปลี่ยนแปลง จากต้นทุนประกอบกิจการโรงพยาบาลที่เติบโตในอัตราส่วนเดียวกันกับ รายได้จากประกอบกิจการโรงพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเติบโตถึง 12 % เป็นตัวกดดันกำไร

M-CHAI (YoY) – กำไรสุทธิ ลดลง 7% จากการที่ต้นทุนรวมโตเติบในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้

RPH (YoY) – กำไรสุทธิ ลดลง 8% จาก ต้นทุนที่สูงขึ้นจาก การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรการปรับปรุงระบบงาน และ ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นจาก ค่าใช้จ่ายในการทำ IPO

SKR (YoY) – กำไรสุทธิ ลดลง 14% จากการที่ ปี 2559 มีการรับรู้ กำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรม รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำนวน 66.69 ล้านบาทซึ่งในปี 2560 ไม่มีกำไรพิเศษนี้เกิดขึ้น

VIH (YoY) – กำไรสุทธิ ลดลง 18% จากการที่ต้นทุนรวมโตเติบในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ และ มีต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) เติบโตถึง 21% เมื่อเทียบกับ ปี 2559

AHC (YoY) – กำไรสุทธิ ลดลง 30% จาก รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง 2.38% และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.31% จากการเพิ่มค่าตอบแทน และ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้น

ที่มารูปประกอบ : http://wakonyu.org/jalaram-hospital-kisumu/

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999