ประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา ปปง.

การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในวันที่  9 เมษายน 2559  ทางบริษัทได้ทำการจัด อบรม ให้ความรู้ แก่พนักงานเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 

แกลอรี่