คำถามที่พบบ่อย

Gold Futures คืออะไร ?

การซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งมีตลาด TFEX เป็นตลาดกลาง การซื้อขายเป็นการจับคู่กันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีการคำนวณผลกำไรขาดทุน
ทุกสิ้นวันทำการ ยกเว้น วันก่อนวันสุดท้าย ของวันทำการ จะคำนวณราคาGold Futures จากราคาทองLondon Am Fix กับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ ราคาปิด ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ปัจจุบัน ทาง TFEX ได้พัฒนาการซื้อขายให้นักลงทุนสามารถขอรับทองคำจริงได้แล้ว
(ตามเงื่อนไขของTFEX)

Stock Futures คืออะไร ?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยผูซื้อ และผู้ขายตกลงกันในวันนว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้น อยู่แล้ว และผู้ส้นใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใชสร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ ” ทำใหผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด

SET50 Index Futures คืออะไร ?

SET50 Index Futures เป็นสินค้าลำดับแรกที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จัดให้มีการซื้อขาย โดยเป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้รับ No-Action Letter จาก Commodity Futures TradingCommission (CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX ได้

อนุพันธ์ คือ

อนุพันธ์ (DERIVATIVES) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็น สินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง(Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจ ากัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้น ๆ ก็จะหมดลงด้วย

จุดเด่นของอนุพันธ์ มีอะไร บ้าง

1. ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง: ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์ จะไม่ต้องจ่ายเงิน เต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่า ประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจ านวน ก่อนซื้อขาย ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จาก มูลค่าสัญญาเต็มจ านวน ท าให้เมื่อค านวณเป็น อัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูง กว่าการซื้อขายหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการซื้อขายหุ้น โดยทั่วไป เช่นกัน

2.ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง: ในการตกลงซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลง“ราคา” กันว่าจะซื้อ หรือจะขายสินค้ากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การช าระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” สําหรับทํากําไร ตามปกติในตลาดขาขึ้น หรืออาจจะ “ขายก่อน ซื้อทีหลัง”หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามที่ คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้ก าไรตามส่วนต่างที่ เกิดขึ้น

ฟิวเจอร์ส…ต่างจากหุ้นอย่างไร ?

หุ้นออกโดยบริษัทจดทะเบียน เมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้น เป็นผู้ถือหุ้น ก็มีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น ๆ แต่สําหรับฟิวเจอร์สนั้น ตลาดอนุพันธ์เป็นผู้ออกแบบลักษณะของฟิวเจอร์สให้ผู้ลงทุนมาซื้อขาย ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่จะซื้อหรือขาย โดยสัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจับคู่กันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจํานวนของสัญญาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับการจับคู่ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นนั่นเอง