YLG BULLION AND FUTURES

แลกทองคำได้จริงในราคาพิเศษกับร้านค้าทองที่เข้าร่วมโครงการ
เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา Gold Futures

คุณลักษณะเด่นของ YLG BULLION AND FUTURES

บริการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทอง หรือผู้ที่มีความต้องการใช้ทองคำในอนาคต ที่จะ สามารถเลือกใช้กลไกการซื้อขาย gold futures ในตลาด TFEX เพื่อกำหนดราคาซื้อหรือขายทองคำไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนหรือส่งมอบทองคำทันทีในวันที่ทำธุรกรรม แต่สามารถแลกทองคำจริงที่บริษัทค้าทองคำ ได้ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ลงทุนในการแลกซื้อขายทองคำหรือบริหารความเสี่ยงได้ ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น”

ผู้ซื้อขาย gold futures ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถติดต่อทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ได้ก่อนที่สัญญาจะครบกำหนดอายุ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการ ดังนี้

  • แจ้งความจำนงในการซื้อหรือขายทองคำ ซึ่งน้ำหนักขั้นต่ำที่สามารถแลกได้อยู่ที่ 10 บาท แต่ไม่เกินจำนวนที่ถือครองใน gold futures
  • แสดงเอกสารการมีธุรกรรมซื้อขาย gold futures ใน TFEX
  • ชำระเงินประกันการใช้บริการกับผู้ค้าทอง ในอัตรา 30,000 บาทต่อการแลกซื้อขายทองคำน้ำหนัก 10 บาท หรือ 150,000 บาทต่อการแลกซื้อขายทองคำ น้ำหนัก 50 บาท ภายในเวลา 12.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของ gold futures และ 4) ชำระราคาทองคำส่วนที่เหลือหรือส่งมอบทองคำเต็มจำนวนภายใน 2 วันทำการหลังจากที่สัญญาครบกำหนดอายุ

โดยราคาซื้อขายทองคำภายใต้บริการนี้ จะอ้างอิงจากราคาที่ใช้ชำระราคาครั้งสุดท้าย (final settlement price) ของสัญญา gold futures ที่ครบกำหนดอายุในเดือนนั้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ (fee) จะกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังนี้ กรณีผู้ซื้อ gold futures อยู่ที่ +50 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท และกรณีผู้ขาย gold futures อยู่ที่ -150 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท ซึ่งบริการนี้พร้อมเริ่มได้ตั้งแต่สัญญา gold futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งสัญญาขนาด 50 บาท (GFQ14) และสัญญาขนาด 10 บาท (GF10Q14)

โดยราคาซื้อขายทองคำภายใต้บริการนี้ จะอ้างอิงจากราคาที่ใช้ชำระราคาครั้งสุดท้าย (final settlement price) ของสัญญา gold futures ที่ครบกำหนด อายุในเดือนนั้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ (fee) จะกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังนี้ กรณีผู้ซื้อ gold futures อยู่ที่ +50 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท และกรณีผู้ขาย gold futures อยู่ที่ -150 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท ซึ่งบริการนี้พร้อมเริ่มได้ตั้งแต่สัญญา gold futures ที่ครบกำหนดอายุเดือน สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งสัญญาขนาด 50 บาท (GFQ14) และสัญญาขนาด 10 บาท (GF10Q14)

โดยราคาซื้อขายทองคำภายใต้บริการนี้ จะอ้างอิงจากราคาที่ใช้ชำระราคาครั้งสุดท้าย (final settlement price) ของสัญญา gold futures ที่ครบกำหนดอายุ ในเดือนนั้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ (fee) จะกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังนี้ กรณีผู้ซื้อ gold futures อยู่ที่ +50 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท และกรณีผู้ขาย gold futures อยู่ที่ -150 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท ซึ่งบริการนี้พร้อมเริ่มได้ตั้งแต่สัญญา gold futures ที่ครบกำหนดอายุ เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งสัญญาขนาด 50 บาท (GFQ14) และสัญญาขนาด 10 บาท (GF10Q14)

3 ขั้นตอนง่ายๆ การใช้บริการ

เทรด

เทรด Gold Futures ใน TFEX

แจ้ง

แจ้งความจำนงกับร้านค้าทองพร้อมเอกสารแสดงธุรกรรมซื้อขาย Gold Futures และโอนเงินประกัน ก่อนเวลา 12.00 น. ของวัยที่ซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures

แลก

แลกทองคำ ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures

รายละเอียด

ประเภททองคำ

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์
96.5 %

น้ำหนักทองคำขั้นต่ำที่แลกซื้อขาย
10 บาท
ยี่ห้อของร้านค้าทองที่เข้าร่วมโครงการ

การวางเงินประกัน

วางเงินประกันการใช้บริการกับร้านค้าทอง ในอัตราดังต่อไปนี้

30,000 บาท
ต่อการแลกซื้อขายทองคำน้ำหนัก 10 บาท

150,000 บาท
ต่อการแลกซื้อขายทองคำน้ำหนัก 50 บาท

ทั้งนี้ ต้องโอนเงินประกันภายในเวลา 12.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures เข้าบัญชีของร้านค้าทอง ผ่านธนาคาร และเลขที่บัญชีที่ร้านค้าทองกำหนด

ราคาที่แลกซื้อขายทองคำ

ใช้ราคา Final Settlement Price ของ Gold Futures + ค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee) โดยค่าธรรมเนียม การให้บริการ (Fee) ที่จะแลกซื้อขายทองคำกับร้านค้าทอง มีอัตราดังนี้

กรณีผู้ซื้อ Gold Futures
+50 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท

กรณีผู้ขาย Gold Futures
-150 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บา

ข้อมูลอื่นๆ

วัน เวลา และสถานที่แจ้งความจำนงหรือส่งเอกสาร

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ถึง เวลา 12.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ที่ครบอายุในเดือนนั้น ณ ที่ทำการ/สาขาที่ร้านค้าทองกำหนด

วัน เวลา และสถานที่แลกซื้อขายทองคำ

แลกซื้อขายทองคำ ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ที่ครบอายุในเดือนนั้น ณ ที่ทำการ/สาขาที่ร้านค้าทองกำหนด ภายในเวลา 17.00 น.

การแจ้งยกเลิกความประสงค์ในการใช้บริการ

  • ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures เสียค่าปรับ 50 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
  • ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futuresเสียค่าปรับ 100 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
  • ภายหลังเวลา 16.30 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันทำการที่ 5 ถัดจาก วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures เสียค่าปรับ 1,000 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
  • ภายหลังเวลา 17.00 น. ของวันทำการที่ 5 ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures จะไม่คืนเงินประกันการใช้บริการ

หมายเหตุ

  • ร้านค้าทองขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee) ในกรณีที่ราคาทองคำมีความผันผวน หรืออาจมีการส่งมอบทองคำ เกินกว่า 2 วันทำการ ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures ในกรณีที่ทองคำขาดตลาด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่าน TFEX Website ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ที่ครบอายุในเดือนนั้น
  • ร้กรณีผู้แจ้งความจำนง ไม่ทำธุรกรรมซื้อขายทองคำ (ไม่ส่งมอบหรือชำระราคาทองคำ) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Gold Futures ร้านค้าทองอาจคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 10 บาท ต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท ต่อวัน โดยจะหักเงินจำนวนนี้จากเงินประกันการใช้บริการ
  • ร้กรณีผู้แจ้งความจำนงต้องการยกเลิกความประสงค์ในการใช้บริการ ร้านค้าทองอาจคิดค่าปรับ โดยจะหักจากเงินประกันการใช้บริการ หรือไม่คืนเงินประกันการใช้บริการ ดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนและเงื่อนไข
การใช้บริการกับร้านค้าทองที่เข้าร่วมโครงการ

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ