SET 50 Index Futures

ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก

คุณลักษณะเด่นของ SET 50 Index Futures

SET50 Index Futures เป็นสินค้าลำดับแรกที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จัดให้มีการซื้อขาย โดยเป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณ มาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้รับ No-Action Letter จาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX ได้ ในช่วงเช้าของวันที่ 6 พ.ค. 57 TFEX จะมีการปรับตัวคูณดัชนี จาก 1,000 บาท เป็น 200 บาทต่อ 1 จุดดัชนี โดยผู้ที่ถือ SET50 Index Futures จะถูกปรับเป็น mini SET50 Index Futures (ที่มีตัวคูณดัชนี 200 บาทต่อ 1 จุดดัชนี) จำนวน 5 สัญญาโดยอัตโนมัติ

รายละเอียด

สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญา S50
ตัวคูณดัชนี 200 บาท
ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุด
(คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา 7 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. – 09:45 น. Morning session: 09:45 น. – 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. – 14:15 น. Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 100,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกและ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ