Gold D

รายละเอียด

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%
ชื่อย่อสัญญา GD
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 20% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning Session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon Session: 14:15 น. - 16:30 น.
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี