ชื่อเอกสาร Download
ประกาศอัตราหลักประกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13/07/2021 เป็นต้นไป
แบบคำขอฝากเงิน
การจัดทําและการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
แบบการทบทวนข้อมูลลูกค้า(KYC/CDD)และการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขในการวางหลักประกัน
อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า