การส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
การส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด(“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านลูกค้าทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) เต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียว ให้กับท่านลูกค้าที่เปิดบัญชีประเภท Internet และ ประเภท Non-Internet ที่ได้แจ้ง e-mail address ไว้กับบริษัท

เอกสาร Electronic ได้แก่

  1. Confirmation / Tax Invoice
  2. Monthly Statement
  3. หนังสือแจ้งเปิด / ปิดบัญชี
  4. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า / เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี
  6. ใบเสร็จรับเงิน
  7. หนังสือแจ้งการ Call / Force Margin
  8. เอกสารอื่นๆ ที่จัดส่งและหรือแจ้งลูกค้า เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ตามข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท *กรณีต้องการแก้ไข e-mail , เบอร์โทร สำหรับขอรับเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ท่านสามารถทำได้ 2 ช่องทางดังนี้

  1. เปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ shorturl.asia/pHkSz
  2. เปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งมายังบริษัทฯ

หากท่านลูกค้าที่คงประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งขอรับเอกสารมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่าน e-mail ที่แจ้งไว้กับบริษัทส่งมาที่ risk@ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 687 9999 ต่อ 4147 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 หากท่านลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าตกลงตอบรับการรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด