เปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับ YLG

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เปิดบัญชีซื้อขายทองคาแท่งกับบริษัทพร้อมเเนบเอกสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเริ่มต้นซื้อขายทองคาแท่งได้ทันทีหลังวางเงินหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชี

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าเเรกของบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบ ภ.พ.20 และ หนังสือรับรองบริษัท จำนวนอย่างละ 1 ชุด (กรณีร้านทองหรือบริษัท)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมต่าง ๆ แทน)

*เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน (หากเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องประทับตราบริษัทหรือร้านทองนั้น ๆ ทุกฉบับ)

เปิดบัญชีสามารถเปิดได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ติดต่อเข้ามาที่ เบอร์โทร. 02 687 9892, 02 687 9893,
  02 687 9888 ต่อ 1 เเละ 02-106-5959 LINE: @ylgbullion เพื่อให้ทางบริษัทส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปให้คุณลูกค้า
 2. Walk-in ไปที่สานักงานใหญ่ของบริษัท (สาทร) ซึ่งห่างจาก BTS ช่องนนทรีเพียง 750 เมตร โดยสามารถดูที่อยู่ของบริษัท ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th
 3. เปิดบัญชีซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่ช่องเปิดบัญชีออนไลน์หน้าเว็บไซต์ หรือ www.ylgbullion.co.th

หลังจากได้รับเอกสาร จะตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ จากนั้นระบบจะส่ง Username และ Password ทางอีเมลที่ให้ไว้