เปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับ YLG

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เปิดบัญชีซื้อขายทองคาแท่งกับบริษัทพร้อมเเนบเอกสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเริ่มต้นซื้อขายทองคาแท่งได้ทันทีหลังวางเงินหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชี

  1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหน้าเเรกของบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาใบ ภ.พ.20 และ หนังสือรับรองบริษัท จำนวนอย่างละ 1 ชุด (กรณีร้านทองหรือบริษัท)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมต่าง ๆ แทน)

*เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน (หากเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องประทับตราบริษัทหรือร้านทองนั้น ๆ ทุกฉบับ)

เปิดบัญชีสามารถเปิดได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อเข้ามาที่ เบอร์โทร. 02-687-9890, 02-687-9891, 02-687-9892 และ 09-687-9893 LINE: @ylgbullion เพื่อให้ทางบริษัทส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปให้คุณลูกค้า
  2. Walk-in ไปที่สานักงานใหญ่ของบริษัท (สาทร) ซึ่งห่างจาก BTS ช่องนนทรีเพียง 750 เมตร โดยสามารถดูที่อยู่ของบริษัท ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th
  3. เปิดบัญชีซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่ช่องเปิดบัญชีออนไลน์หน้าเว็บไซต์ หรือ www.ylgbullion.co.th

หลังจากได้รับเอกสาร จะตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ จากนั้นระบบจะส่ง Username และ Password ทางอีเมลที่ให้ไว้