ประชาสัมพันธ์

คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC )

คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์
ฟิวเจอร์ส จำกัด
รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในกา
รต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC )
จากนางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี
เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการดำเนินงานบนหลักบรรษัทภิบาล ต่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999