การซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งมีตลาด TFEX เป็นตลาดกลาง การซื้อขายเป็นการจับคู่กันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีการคำนวณผลกำไรขาดทุน ทุกสิ้นวันทำการ ยกเว้นวันก่อนวันสุดท้ายของวันทำการ จะคำนวณราคา Gold Futures จากราคาทอง London Am Fix กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ราคาปิด ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ปัจจุบัน ทาง TFEX ได้พัฒนาการซื้อขายให้นักลงทุนสามารถขอรับทองคำจริงได้แล้ว (ตามเงื่อนไขของ TFEX)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันว่าในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขายสำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วและผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำใหผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด

SET50 Index Futures เป็นสินค้าลำดับแรกที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จัดให้มีการซื้อขาย โดยเป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้รับ No-Action Letter จาก Commodity Futures TradingCommission (CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX ได้

อนุพันธ์ (DERIVATIVES) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจำกัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้น ๆ ก็จะหมดลงด้วย

  1. ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง : ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์จะไม่ต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่าประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจำนวน ก่อนซื้อขาย ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จากมูลค่าสัญญาเต็มจำนวน ทำให้เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูงกว่าการซื้อขายหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป เช่นกัน
  2. ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง : ในการตกลงซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลง "ราคา" กันว่าจะซื้อหรือจะขายสินค้ากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การชำระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ "ซื้อก่อน ขายทีหลัง" สําหรับทํากําไรตามปกติในตลาดขาขึ้น หรืออาจจะ "ขายก่อน ซื้อทีหลัง" หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามที่คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น

หุ้นออกโดยบริษัทจดทะเบียน เมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้น เป็นผู้ถือหุ้น ก็มีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น ๆ แต่สําหรับฟิวเจอร์สนั้น ตลาดอนุพันธ์เป็นผู้ออกแบบลักษณะของฟิวเจอร์สให้ผู้ลงทุนมาซื้อขาย ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่จะซื้อหรือขาย โดยสัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจับคู่กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจํานวนของสัญญาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับการจับคู่ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 1 : กดยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าสู่แอปพลิเคชั่นธนาคารและเปิดดูที่การแจ้งเตือนคำขอในการยืนยันตัวตน และกดดำเนินการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 3 : กดยอมรับเงื่อนไขในการยืนยีนตัวตน เปิดกล้องเพื่อสแกนในหน้า ทำตามคำสั่ง เช่น ส่ายหัว พยักหน้า และกระพริบตา

  1. ลูกค้าจะต้องสมัครเปิดบัญชี TFEX กับบริษัท YLG Future และได้รับการอนุมัติจากบริษัท YLG Future และทำการสมัครระบบการหักหลักทรัพย์อัตโนมัติ (Automatic Transfer System) หรือ ATS ผ่านตู้ ATM หรือเว็บไซต์ โดยสามารถดำเนินการผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกร
  2. เข้าสู่ระบบโปรแกรม Streaming หรือ เว็บไซต์ https://wwwa1.settrade.com/login.jsp?txtBrokerId=062 โดยกรอก username และ password
  3. ถ้าเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ settrade ให้เลือกเมนู Deposit TFEX Acc. หรือ หากเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรม Streaming ให้เลือกเมนู E-payment ระบบ ATS จะทำการตัดเงินออกจากพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติทันทีแบบ Real Time