การซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งมีตลาด TFEX เป็นตลาดกลาง การซื้อขายเป็นการจับคู่กันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีการคำนวณผลกำไรขาดทุน ทุกสิ้นวันทำการ ยกเว้นวันก่อนวันสุดท้ายของวันทำการ จะคำนวณราคา Gold Futures จากราคาทอง London Am Fix กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ราคาปิด ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ปัจจุบัน ทาง TFEX ได้พัฒนาการซื้อขายให้นักลงทุนสามารถขอรับทองคำจริงได้แล้ว (ตามเงื่อนไขของ TFEX)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันว่าในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขายสำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วและผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำใหผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด

SET50 Index Futures เป็นสินค้าลำดับแรกที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จัดให้มีการซื้อขาย โดยเป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้รับ No-Action Letter จาก Commodity Futures TradingCommission (CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX ได้

อนุพันธ์ (DERIVATIVES) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจำกัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้น ๆ ก็จะหมดลงด้วย

  1. ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง : ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์จะไม่ต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่าประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจำนวน ก่อนซื้อขาย ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จากมูลค่าสัญญาเต็มจำนวน ทำให้เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูงกว่าการซื้อขายหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป เช่นกัน
  2. ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง : ในการตกลงซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลง "ราคา" กันว่าจะซื้อหรือจะขายสินค้ากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การชำระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ "ซื้อก่อน ขายทีหลัง" สําหรับทํากําไรตามปกติในตลาดขาขึ้น หรืออาจจะ "ขายก่อน ซื้อทีหลัง" หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามที่คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น

หุ้นออกโดยบริษัทจดทะเบียน เมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้น เป็นผู้ถือหุ้น ก็มีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น ๆ แต่สําหรับฟิวเจอร์สนั้น ตลาดอนุพันธ์เป็นผู้ออกแบบลักษณะของฟิวเจอร์สให้ผู้ลงทุนมาซื้อขาย ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่จะซื้อหรือขาย โดยสัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจับคู่กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจํานวนของสัญญาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับการจับคู่ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นนั่นเอง