GOLD FUTURES

เครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามความคาดการณ์
ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง

คุณลักษณะเด่นของ GOLD FUTURES

Gold Futures สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อยประกอบกับทั้งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนผู้ลงทุนสามารถซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใส ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

GOLD FUTURES 2 ประเภท

50 Baht Gold Futures

เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

ติดต่อเจ้าหน้าที่

10 Baht Gold Futures

เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

ติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

  50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures
สินค้าอ้างอิง

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์
96.5 %

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์
96.5 %

ชื่อย่อสัญญา GF GF
1 สัญญามีขนาดเท่ากับ

ทองคำน้ำหนัก
50 บาท
*1 บาท = 15.244 กรัม

ทองคำน้ำหนัก
10 บาท
*1 บาท = 15.244 กรัม

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท เสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา)

10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา

35 บาทต่อสัญญา
โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

7 บาทต่อสัญญา
โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+10% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 20% ของราคาที่ใช้ ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. – 09:45 น. Morning session: 09:45 น. – 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. – 14:15 น. Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.
Pre-open: 18:45 น. – 18:50 น. Night session: 18:50 น. – 03:00 น.

การจำกัดฐานะ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)

โดยที่

  • London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัม
  • ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม – 0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%
  • THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนดซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ