STOCK FUTURES

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น

คุณลักษณะเด่นของ STOCK FUTURES

Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยผู้ซื้อและ ผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว และผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ” ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด มีอัตราผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ และกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี Stock Futures เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

รายละเอียด

สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
ชื่อย่อสัญญา ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง
ตัวคูณดัชนี 1 สัญญา มีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท
(คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา 7 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ราคา 100 บาท : 0.5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ราคา > 100 บาท : 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. – 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. – 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. – 14:15 น.
Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ไม่มีการส่งมอบหุ้น แต่จะชำระราคาเป็นเงินสด

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

  1. วันทำการก่อนหน้าวันในลำดับที่ 15 นับขึ้นจากสิ้นเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ หรือ
  2. คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ