Silver Online Futures

รายละเอียด

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
ชื่อย่อสัญญา SVF
ขนาดของสัญญา 3,000 เท่า ของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning Session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon Session: 14:15 น. - 16:55 น
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session: 18:50 น. - 3:00 น. (ของวันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:55 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ