Silver Online Futures

Silver Online Futures คืออะไร

Silver Online Futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะเงินความบริสุทธ์ 99.9 % ราคาที่เสนอซื้อเสนอขายมาจากหน่วยดอลล่าร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ เหมือนกับราคาที่ซื้อขายในตลาดโลกทำให้เข้าใจง่าย สะดวกในติดตามความเคลื่อนไหว ส่วนการคำนวณกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคา 1 USD ใช้ตัวคูณเท่ากับ 3,000 บาท ชำระราคาเป็นเงินบาท ทำให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากราคาทองคำได้โดยไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Silver Online Futures

ตัวอย่างเช่น SVFH21 หมายถึง Silver Online Futures ที่ครบกำหนดสัญญาเดือนมีนาคมปี 2021

สัญลักษณ์ที่ 1 SVF หมายถึง โลหะเงินความบริสุทธ์ 99.9 %
สัญลักษณ์ที่ 2 H หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
H M U Z
มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
สัญลักษณ์ที่ 3 21 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2020 ใช้ตัวย่อเป็น 20 และ ค.ศ. 2021 ใช้ตัวย่อเป็น 21 เป็นต้น
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
ชื่อย่อสัญญา SVF
ขนาดของสัญญา 3,000 เท่า ของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning Session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon Session: 14:15 น. - 16:55 น
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session: 18:50 น. - 3:00 น. (ของวันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:55 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ