Japanese Rubber Futures

Japanese Rubber Futures คืออะไร

Japanese Rubber Futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น ทำให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากราคาการเปลี่ยนแปลงของราคา ได้โดยไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Japanese Rubber Futures

ตัวอย่างเช่น JRFH21 หมายถึง Japanese Rubber Futures ที่ครบกำหนดสัญญาเดือนมีนาคมปี 2021

สัญลักษณ์ที่ 1 JRF หมายถึง ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น
สัญลักษณ์ที่ 2 H หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
F G H J K M N Q U V X Z
ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สัญลักษณ์ที่ 3 21 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2021 ใช้ตัวย่อเป็น 21
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น
ชื่อย่อสัญญา JRF
ขนาดของสัญญา 300 เท่า ของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อกิโลกรัมโดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 เยน ต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Open session: 09:45 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือ เป็นกรณีตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
วิธีการส่งมอบสินค้า/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (Settlement Price) ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange : OSE ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ