Gold Futures

คุณลักษณะเด่นของ GOLD FUTURES

ด้วยคุณลักษณะเด่น ที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับทั้งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใส ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดซื้อขาย Gold Futures 2 ประเภท ดังนี้

GOLD FUTURES 2 ประเภท

50 Baht Gold Futures
เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
10 Baht Gold Futures
เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Gold Futures

ตัวอย่างเช่น GFM21 หมายถึง Gold Futures ที่ครบกำหนดสัญญาเดือนมิถุนายนปี 2021

สัญลักษณ์ที่ 1 GF หมายถึง ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5%
สัญลักษณ์ที่ 2 M หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
G L M Q V Z
กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม
สัญลักษณ์ที่ 3 21 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2020 ใช้ตัวย่อเป็น 20 และ ค.ศ. 2021 ใช้ตัวย่อเป็น 21 เป็นต้น
หัวข้อ 50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
ชื่อย่อสัญญา GF GF10
ขนาดของสัญญา ทองคำน้ำหนัก 50 บาท ทองคำน้ำหนัก 10 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ราคาเสนอซื้อขาย บาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา) 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning Session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon Session: 14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ในกรณีที่วันซื้อขายสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration (IBA) เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด